۱۱۱ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۹۲۶

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ – ۹ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۱۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.