دلنوشته فرزندان «درویش محمد ثلاث» خطاب به آنان که به پدرشان تهمت میزنند و او را مجرم میخوانند

۸۹۴

دلنوشته فرزندان «درویش دلاور و جوانمرد محمدیاور ثلاث» خطاب به آنان که به پدرشان تهمت میزنند و او را مجرم میخوانند.