بازنشر؛ کودکانی که در گلستان هفتم قربانی شدند!

۱,۰۸۶

تاریخ انتشار :۲۰   خرداد  ۱۳۹۷

روایت یک شاهد عینی از بامداد یکم اسفند در  گلستان هفتم:

چه دستی صورتت را چنگ انداخت
که با قهر الهی قطع بادا…

به پسرم میگم چی اینقدر رو اعصابت اثر گذاشته؟

میگه وقتی میله ای که بیشتر از صد میخ داشت رو به صورتم زد، من صورتم را کشیدم میخ فرو رفته تو صورتم صاف بیرون اومد.

ولی یه بچه ۱۵ ساله بعد از من اومد

بچه ترسیده بود

صاف تو صورت بسیجی از ترس نگاه کرد

اون از خدا بی خبر میله ی میخ دار رو زد تو چشمش بعد کشید پایین!

نصف صورت و چشمش رفت…!