۱۱۲ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۱,۱۴۷

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۰ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۱۲ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.