تحصن آرام دراویش محبوس برای اعزام ایوب اسدی به بیمارستان

۸۶۷

درویشان محبوس در زندان تهران بزرگ در یک تحصن آرام خواهان اعزام ایوب اسدی به بیمارستان شدند.