همخوانی درویشان زندانی به یاد مولا و مقتدایشان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده

۱,۰۶۶

همخوانی درویشان زندانی به یاد مولا و مقتدایشان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده در تحصن آرامشان در زندان – امروز ۹۷/۳/۲۰