دومین فایل صوتی درویش دلاور محمدیاور ثلاث از زندان رجایی شهر

۸۰۴

دومین فایل صوتی محمد ثلاث از زندان رجایی شهر: من از مرگ و اعدام ترسی ندارم ولی به همه جهان اعلام می کنم که من راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده ام.

محمد ثلاث در دومین اظهارات خود از زندان رجایی شهر که در یک فایل صوتی برای انتشار در اختیار شبکه جهانی «در تی وی» قرار گرفته است گفت: من از مرگ هراسی ندارم ولی به همه جهان اعلام می کنم که من راننده اتوبوسی نبوده ام که آدم کشته است، من بیگناهم، راننده اتوبوس مذکور شخص دیگری بوده است و به همین دلیل هیچ فیلمی از من که پشت فرمان اتوبوس باشم موجود نیست.

محمد ثلاث در بخشی از این فایل صوتی می گوید ؛ همه می دانند که من روز و زمانی که هوا روشن بوده با اتوبوس حرکت کرده ام ولی فیلم اتوبوسی که آدم کشته است در شب و تاریکی است. اصلا اتوبوسها متفاوت بوده و شماره پلاک آن اتوبوسی که آدم کشته با اتوبوسی که من در روز رانندگی کردم متفاوت است و شخص دیگری پشت آن اتوبوس بوده است، هیچ فیلمی از من موجود نیست که راننده اتوبوس مذکور بوده باشم. تمام اینها صحنه سازی نیروی انتظامی است. من تمام اینها را در دادگاه اعلام می کنم.

محمد ثلاث در ادامه این فایل صوتی افزود؛ من را دوساعت در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار دادند و سه بار که از هوش رفته بودم آب روی صورت من ریختند تا به هوش آمدم و دوباره ضرب و شتم را آغاز کردند و گفتند که او را بکشید و بگویید در درگیریها کشته شده است حتی در زمانی فکر کردند که من مرده ام و گفتند که او را به سردخانه منتقل کنید و وقتی تکان خوردم فهمیدند که هنوز زنده ام و من را به بیمارستان منتقل کردند. مرا در پاسگاه مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و گفتند که باید این حرفها را در دادگاه بزنی و می دانستم که اگر نگویم مرا خواهند کشت من تا همین جا هم کج دار و مریز با اینها آمده ام وگرنه مرا تاکنون کشته بودند.