واکنش کاربران توییتر به تضییع حقوق دراویش گنابادی زندانی و بازداشت خانگی دکترنورعلی تابنده

۱,۳۳۱

مینو در اعتراض به حصر غیرقانونی دکتر نورعلی تابنده می نویسد :