۱۱۵ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۷۹۶

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۳ جون ۲۰۱۸ میلادی ؛ ۱۱۵ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.