۱۱۶ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۱,۲۱۲

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۴ جون ۲۰۱۸ میلادی ؛ ۱۱۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.