نزدیکترین دوستانت را بدترین دشمنانت می کنند

۵۰۰

ویدئویی که جعفر پناهی پس از انتشار خبر بازداشت خانم ستوده در اینستاگرام خود منتشر کرد :