پاسخی به دکتر محمود صادقی نماینده تهران که امروز احضار شدند!

۸۸۲

تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری وکیل محمد ثلاث در واکنش به احضار محمود صادقی نماینده تهران نوشت :

 

پاسخی به دکتر #محمود_صادقی نماینده تهران که امروز احضار شدند!

این آسیاب به نوبت است آقای صادقی، دربرابر ظلم به مردم وامثال #حمید_بقایی و #محمد_ثلاث سکوت کردید، حالا نوبت خودتان است