ارائه گزارش آخرین وضعیت دراویش گنابادی به نمایندگان اتحادیه اروپا

۸۶۰

گزارش دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از آخرین دیدار اعضای انجمن با نمایندگان اتحادیه اروپا و طرح وضعیت وخیم دراویش گنابادی و نقض گسترده حقوق آنها توسط نظام حاکم بر ایران

این دیدار ها بر مبنای سه پایه بوده است:

  1. حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله دراویش گنابادی
  2.  سرکوب گسترده دراویش زندانی که چهار ماه است در بدترین شرایط غیر قانونی زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند
  3.  خطر اعدام برای درویش محمد یاور ثلاث و اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه پس از ماه رمضان حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.