صحبت های مهیار شالچی درباره ضرب و شتم زنان درویش زندانی

۷۷۸

توضیحات مهیار شالچی همسر یکی از زنان درویش زندانی درباره ضرب و شتم زنان در زندان قرچک