نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی زنان درویش زندانی پس از ضرب و شتم

۸۸۵

صدای آمریکا در گفتگو با مادر سپیده مرادی :

سپیده مرادی و دیگر زنان درویش زندانی را به شدت کتک زده‌اند ‌و وضعیت سلامتی آنها خطرناک و نگران کننده است.