توییت طیبه راجی فرزند سردار شهید درویش محمد راجی در اعتراض به حکمِ محمد ثلاث

۱,۱۰۰

توییت فرزند رشید و شجاع شهید سردار جانباز درویش محمد راجی، در اعتراض به حکم ظالمانه اعدام درویش محمد یاور ثلاث