رامین حسین پناهی در خطر اعدام

۷۹۱

«دایه شریفە» مادر رامین حسین پناهی:

رامین من بی‌گناە است، از شما مردم آزادیخواه تقاضای حمایت از رامین را دارم