صحبت‌های سینا انتصاری درویش زندانی محبوس در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ

۹۳۹

صحبت‌های سینا انتصاری درویش زندانی محبوس در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ در اعتراض به حمله‌ی گارد زندان قرچک به زنان درویش زندانی

‎شیما و سیما انتصاری خواهران سینا انتصاری همراه با هشت زن دیگر در زندان قرچک مورد تهاجم قرار گرفته‌اند.