نبرد حق و باطل در پای چوبه های دار!

۱,۰۳۹

درویش محمدیاور ثلاث به عنوان نماد مردانگی در دل جهانیان جا کرده و مشتِ مشتی ناجوانمرد را در نهادهای ضدامنیتی باز میکند!

آن جانوران آدم نما ولی دیو صفت که تشنه به خون خلق خدا هستند در دادگاه وجدان بیدار جامعه بشری محکومند.

آن دغلکاران نیز که از اعدام ناجوانمردانه محمدیاورثلاث حمایت کرده و آب به آسیاب قاتلان تکفیری و داعشی های وطنیِ بیوطن ریخته اند از چشم مردم ایران و جهان افتاده اند ودیگر نمیتوانند اعتبار و آبرویی برای خوددست و پا کنند!