تجمع اعتراضی پیروان و ارادتمندان مکتب درویشی در شهر کلن آلمان

۷۳۱

تجمع اعتراضی پیروان مکتب درویشی در شهر کلن آلمان در اعتراض به حکم ظالمانه و ستمگرانه اعدام محمد ثلاث، حصر آقای دکتر نورعلی تابنده و سرکوب بی رحمانه دراویش گنابادی / ۲۶ خرداد