ویدیوی فرزندان محمدثلاث درمیان شخصیتهای شناخته شده جهان دست به دست میشود

۱,۴۶۲

«انتیامکین تایر» نماینده انگلستان در پارلمان اروپا ؛ ویدیوی فرزندان محمدثلاث در میان شخصیتهای شناخته شده جهان دست به دست میشود تا فریادمظلومیت این درویش بیگناه و رسوایی دشمنانش راجهانی کند.