مصاحبه وحید بهشتی با بی بی سی : نظام تصمیم گرفته محمد ثلاث را سحرگاه ۳۰ خرداد اعدام کند

۹۱۰

مصاحبه وحید بهشتی با بی بی سی : نظام تنها به دلیل اهداف سیاسی و این که نمی خواهد راننده اصلی اتوبوس دیوانه را معرفی کند، تصمیم گرفته محمد ثلاث را سحرگاه ۳۰ خرداد اعدام کند.