نرگس ثلاث دختر محمد ثلاث در مصاحبه با شبکه من و تو

۱,۵۷۹

برای اثبات بیگناهی پدرم شاهد و مستندات کافی داریم!

پدرم مقابل چشمان صدها شاهد ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر بازداشت شده و این حادثه ساعت ۶:۳۰ اتفاق افتاده است.