متن اظهارات مظلومانه محمد ثلاث در اعاده دادرسی

۷۴۳

متن اظهارات مظلومانه محمد ثلاث ⁩ در اعاده دادرسی و بلایی که بر سرش آمده قلب هر انسانی را به درد می آورد.