باشد که آیندگان قضاوت کنند

۸۹۸

متن دادنامه صادره از دیوانعالی کشور در خصوص رای صادره دادگاه بدوی موکلم متهم #محمد_ثلاث را در ادامه منتشر خواهم کرد. از همکاران عزیزم میخواهم مطالعه کنند. لایحه اعاده دادرسی محمدثلاث با توجه به ضیق وقت اماده شد ولی حاوی مسائلی است که کفایت میکند برای نقض حکم. لکن هیچگونه وقعی به آن‌گذاشته نشد و علیرغم وجود تعدادی شاهدان و مستندات و همچنین نواقص ماهوی و شکلی در روند رسیدگی پرونده متاسفانه این درخواست رد شد.

لایحه_درخواست_اعاده_دادرسی_و_صدور
در ادامه متن دادنامه صادره از دیوانعالی کشور برای تایید حکم قصاص او منتشر میشود.