فرزندان محمد ثلاث ازجهانیان درخواست کمک میکنند

۸۶۰

او بیگناه است و دستگاه قضایی نمیخواهد صدای او را بشنود. تنها خواست او برگزاری دادرسی عادلانه است تا از خود دفاع کند.