علی اکبر جوانفکر : شتاب نکنید!

۹۷۳

آقای محمد ثلاث از دراویش گنابادی به اتهام قتل سه تن از ماموران نیروی انتظامی با استفاده از یک دستگاه اتوبوس، به اعدام محکوم شده است و قرار است حکم صادره به زودی اجرا شود.

نظر به اینکه حکم مزبور به زندگی یک انسان خاتمه خواهد داد ، وجدان عمومی انتظار دارد دستگاه قضایی ضمن اجتناب از شتاب در اجرای حکم اعدام ، درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد و همه ادعاها و شواهد مورد نظر متهم را با تامل و دقت بیشتر مورد رسیدگی قرار دهد تا هرگونه شبهه و ابهام بوجود آمده در مرحله رسیدگی مقدماتی، در مرحله دادرسی مجدد از بین برود.

آقای فرهاد جعفری نویسنده رمان کافه پیانو نیز ۱۷ روز پیش به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده است. اتهام نسبت داده شده به او ، بازداشت وی را توجیه پذیر نمی سازد. انتظار می رود بازپرس پرونده او را از زندان آزاد کند تا امکان دفاع از خود در روز جلسه دادگاه را داشته باشد.