نامه استمداد سرگشاده یک درویش گنابادی خطاب به مشایخ طریقت گنابادی

۸۸۱

نامه استمداد سرگشاده آقای محمداسماعیل صلاحی خطاب به حاج یوسف مردانی و میرمطلب میرزاده و سیداحمدشریعت و سیدعلیرضاجذبی وسایرمشایخ محترم!

در این استمداد نامه برای شکستن سکوت طولانی آقایان مشایخ طریقه گنابادی از جمله چنین آمده است:

حاج یوسف مردانی و میرمطلب میرزاده و سیداحمدشریعت و سیدعلیرضا جذبی و سایرمشایخ محترم

… از آن ذوات محترمه قاطعانه استدعا دارم در غیاب مولای معظم (حضرت آقای مجذوبعلیشاه) وظیفه خطیر حمایت از برادر عزیزمان آقای (محمدیاور) ثلاث را برعهده کفایت خود دانسته اظهار نظر فرموده و مسلماً کارساز واقع میگردد…