رضا رشیدپور اولیای دم را به بخشش و رحم دعوت کرد

۹۶۴

رضا رشیدپور خانواده های اولیای دم درگذشتگان حادثه پاسداران را به بخشش و رحم دعوت کرد و گفت: شفافیت کامل روح زخمی را درمان میکند، صبر کنید شاید گشایشی شد.