پیام تسلیت محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی بمناسبت شهادت حلاج زمان درویش محمد یاور ثلاث

۸۷۸

پیام تسلیت محمد اسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی به مناسبت شهادت حلاج زمان درویش محمد یاور ثلاث