مسئولان زندان رجایی شهر از پاسخگویی طفره می روند

۱,۱۰۱

مکالمه تلفنی با زندان رجایی شهر  ؛ مسئولان زندان رجایی شهر تا ساعت ۷:۴۵ دقیقه صبح نیز حاضر به دادن هیچ گونه پاسخی در مورد اجرا و یا عدم اجرای حکم درویش بیگناه محمد یاور ثلاث نیستند.