جنایتکاران را بشناسید

443

قاضی جنایتکاری که به ۳ بار حکم اعدام داده محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی تبرئه کننده سعید مرتضوی و بسیجی با سابقه شیمیایی.

راسویاب منتشر کرد :