نیروی اصلی سرکوب دراویش گلستان هفتم را بشناسیم

۲,۱۸۲

راسویاب منتشر کرد :

وحوشی با نام نخسا (نیروهای خودمختار سپاه اسلام)

مشارکت وحوش «نخسا» در سرکوب بعنوان اولین نیروی خط شکن خودشان را معرفی کردند.