عبدالله گنجی اعترافی زبونانه کرد!

۸۷۴

عبدالله گنجی – از افسران قرارگاه به اصطلاح پدافندی جنگ نرم اتاق خالی از فکر بخش پروپاگاندای “اطلاعات سپاه پاسداران” – عجز و زبونی سپاه پاسداران را در برابر خشم عصیانی افکارعمومی از خون به ناحق ریخته شهید گلگون کفن درویش محمدیاور ثلاث بر دایره ریخت و اعترافی زبونانه کرد!

عبدالله گنجی مدیرمسئول سایت موسوم به “جوان” – از رسانه های پوششی اطلاعات سپاه پاسداران – یکی از نوچه ها و دست پرورده های پاسدار دروغپراکن موسوم به یدالله جوانی بنیانگذار رسانه موسوم به “جوان” میباشد.

اصحاب این رسانه از دیرباز برعلیه مکتب درویشی و دراویش گنابادی خوابهای سیاهی دیده و طرحهای تباهی ریخته بودند. نخستین بار سایت “جوان” در زمان سرکردگی یدالله جوانی با یک جانور دیوسیرت تکفیری موسوم به “محمدمدنی گنابادی” مصاحبه ای ترتیب داد که درآن محمدمدنی گنابادی صراحتاً عناد و عداوت خودبا دراویش گنابادی را آشکارکرده و – به سبک هیتلر و معمر قذافی در قبال مخالفان مکتبی شان- گفت” “دراویش مثل موش خانگی اند و باید با استفاده از سمّ مهلک مرگ موش همه آنها را از میان برداشت“!

یدالله جوانی به دلیل همین فتنه گریها و تفرقه انگیزیها ارتقاء مقام و رتبه یافت و صندلی اش را به “عبدالله گنجی” /شاگرد اول کلاس سیاسی- عقیدتی اش/ واگذار کرد. عبدالله گنجی هم همان رویه را در شیطان سازی از دراویش نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی دنبال کرد تا کار به اعدام درویش محمدیاور ثلاث در سحرگاه بیست و هشتم خردادماه ۱۳۹۷ رسید.

اما امروز افکارعمومی در سطح بین المللی و وجدان هموطنان ایرانی در دورترین روستاها و شهرهای کشور تا کوچه وخیابانهای پایتخت بربیگناهی درویش گلگون کفن قهرمان شهید محمدیاور ثلاث گواهی میدهند، و مراتب انزجار و نفرت خود را از کارگزاران دزد و جاسوس و فاسد و مفسد و اسلام و ایمان برباددهِ قوه پوسیده قضائیه ابراز میدارند .

اگر قوه قضائیه اطمینان از مجرم بودن محمدیاورثلاث میداشت از اعاده دادرسی او و تعجیل در اعدام او تا این حد شتاب به خرج نمیداد.

به گزارش مشرق، عبدالله گنجی مدیرمسوول روزنامه جوان درتوییتر خود درباره اعدام محمد ثلاث نوشت: