توییت وقیحانه یکی از سایبری های سپاه در واکنش به اعدام محمد ثلاث

۹۸۸