مأموران مانع از حضور مردم در دارالسلام بروجرد برای وداع و تسکین دلهای غم زده با محمد ثلاث می شوند

۹۰۹

شهرام شرقی یکی از کاربران توییتر در اینباره می نویسد :