آیا حکومت به توصیه «سعید امامی» با دراویش دشمن است؟

۹۸۹

گفتگوی صدای آمریکا با یک درویش گنابادی درباره ابهامها در اعتراف پخش شده از محمد ثلاث

حمید قره گوزلو از دراویش گنابادی به صدای آمریکا پاسخ می دهد :