افشا اولین سند بیگناهی شیرمحمدیاور ثلاث توسط موکلش

۷۳۸

صفحه اینستاگرام منتسب به زینب طاهری منتشر کرد:
«این هم از افشای اولین سند، درروزهای آینده هم ثابت میشود بازسازی صحنه جرم بدون حضورثلاث، وکیلش، شهود و در اگاهی تهران انجام شده. »