هنگامه شهیدی : «زینب طاهری با شکایت ناجا در سلول انفرادی قرچک ورامین است»

۸۷۳

 هنگامه شهیدی(روزنامه نگار): «طبق اظهارات منابع نزدیک به خانواده زینب طاهری ، وی با شکایت ناجا در یکی از سلولهای انفرادی زندان قرچک ورامین است…»