رییس کل دادگستری استان تهران تایید کرد؛ از اتوبوس مرگ انگشت نگاری نشده است!

۱,۳۱۷

رییس کل دادگستری استان تهران تایید کرد که از اتوبوسی که ادعامیشده محمد ثلاث راننده آن است انگشت نگاری نشده است!

لازم است جهت استحضار اقای غلامرضا اسماعیلی (رییس کل دادگستری استان تهران) که فرمودند با #اقرار نیاز به هیچ دلیل وتحقیقات دیگری نیست! و نیاز به انگشت نگاری و بازسازی صحنه جرم و… نیست مطلبی را به عرض برسانیم.

اولا- اقرار زیر شکنجه، ضرب و شتم، فشار فاقد اعتبار است. آیا درجلسه اخر دادگاه که اقای ثلاث صراحتا از فشار و شکنجه و ضرب و شتم برای گرفتن اقرار سخن میگوید و تمامی اتهامات را رد میکند شما احساس نکردید باید اگاهی تحقیقات کند و انگشت نگاری و بازسازی صحنه جرم و تحقیقات محلی کند تا اولا مقرون به واقع بودن اقرار ثابت شود و ثانیا متهم به پزشکی قانونی اعزام شده و زمان دقیق و علت وقوع جراحات وارده بر او توسط پزشکی قانونی مشخص گردد؟

ثانیا- اقرار بایست مقرون به واقعیت باشد. اقرار اقای ثلاث وقتی بازسازی صحنه جرم را بدون او و وکیلش و شهود و حتی بدون حضور اتوبوس در محل دیگری غیراز محل حادثه انجام داده اید! چطور مقرون به واقعیت است؟ وقتی طبق تایید صریح شما انگشت نگاری از اتوبوس انجام نشده پس چگونه متوجه شده اید که این اقرار مقرون به واقعیت است؟