پیام تسلیت فقرای سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی از استان گیلان

۸۱۵

پیام تسلیت فقرای سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی استان گیلان :

شهادت بالاترین مقام برای یک مومن است.

به گزارش خبرگزاری درویشان در جهان (اینفوصوفی) متن این پیام تسلیت بشرح زیر است :