امتناع دو درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۸۳۱

مجتبی بیرانوند و  محمد شریفی مقدم از درویشان زندانی محبوس در  زندان  تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کردند .
محمد شریفی مقدم از هفته گذشته تاکنون سه بار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فراخوانده شده اما حاضر به شرکت در جلسه محاکمه نشده است .
این دراویش که در جریان گلستان هفتم بازداشت و به شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفتند ، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کردند .

این درویشان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ اند.
این دو درویش از جمله متحصنین در تیپ چهار زندان هستند که از هفته گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان دست به تحصن زده اند .