۱۲۲ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۰ جون ۲۰۱۸ میلادی

۷۸۲
Old grunge brick wall background