اولین ادله اثبات بیگناهی آقای ثلاث، نبود هیچ سندی دال برگناهکاری اوست

۹۷۴

توییتر منتسب به خانم زینب طاهری منتشر کرد :