وقاحت و بی شرمی رییس کل دادگستری استان تهران : در برابر میلیونها نفر دروغ می گوید!

۷۶۴

رییس کل دادگستری استان تهران با تاییداین که از اتوبوس دیوانه انگشت نگاری نشده، با وقاحت و بی شرمی در دوربین نگاه می کند و در برابر میلیونها نفر به دروغ می گوید ثلاث انکار نکرده!