سازمان حقوق بشر ایران بازداشت وکلا را به خاطر انجام وظایف حرفه‌ای‌شان محکوم می‌کند

۸۳۳

محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «حکومت ایران به جای پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی در مورد ابهامات مطرح‌شده در پرونده محمد ثلاث که مواردی چون شکنجه و اعتراف اجباری را در بر می‌گیرد، وکیل مدافع او را بازداشت کرده است.»
ٖبا این حال، امیری مقدم این بازداشت را بخشی از طرحی گسترده‌تر دانست و گفت: «اخیراً شاهد یک موج کم‌سابقه از سرکوب وکلا هستیم. از یک سو حکومت با گذراندن قانون‌هایی مانند تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و انتشار لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه سعی می‌کند تا وکلا و حقوق‌دانان را محدود کند و از سوی دیگر، با بازداشت و صدور احکام زندان، سعی در ایجاد واهمه میان جامعه وکلا دارد. بازداشت نسرین ستوده در روزهای اخیر بخشی از سرکوب سیستماتیک جامعه وکلاست.»