عفو بین الملل به بازداشت زینب طاهری وکیل محمد ثلاث واکنش نشان داد

۹۶۸

این خود گویاست که زینب طاهرى در پى اعلام تصمیم خود مبنى بر انتشار اسنادى که به بیگناهى محمد ثلاث اشاره دارد، دستگیر شده است.

لینک به زبان انگلیسی – در واکنش به خبر دستگیرى زینب طاهرى، وکیل درویش گنابادى محمد ثلاث که روز دوشنبه اعدام شد، فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و آفریقالى شمالى عفو بین الملل گفت:

این خود گویاست که زینب طاهرى در پى اعلام تصمیم خود مبنى بر انتشار اسنادى که به بیگناهى محمد ثلاث اشاره دارد، دستگیر شده است. دستگیرى او نشانه اى دیگر از عزم مقامات ایرانى براى سرکوب و آزار و اذیت وکلایى است که علیه شکنجه و محاکمه هاى ناعادلانه اعتراض مى کنند.

زینب طاهرى با صداى رسا به حمایت از محمد ثلاث پرداخت و توجه عموم را به ناعادلانه بودن محاکمه وى و عدم بررسى شواهد کلیدى ناظر بر بى گناهى آقاى ثلاث جلب کرد.

زینب طاهرى باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. به جاى دستگیرى او به خاطر انجام فعالیت هاى حرفه اى خود به عنوان وکیل، مقامات ایرانى باید به نگرانى هاى گسترده مطرح در خصوص اعدام ضد انسانى محمد ثلاث به دنبال یک محاکمه به غایت ناعادلانه، رسیدگى کنند.”