تحصن درویشان در زندان تهران بزرگ وارد هشتمین روز خود شد

۸۳۷

پس از صدور حکم اعدام درویش محمد ثلاث و رفتار سبعانه‌ی مسئولین زندان متعفن قرچک با درویشان بی‌گناه زن زندانی که پس از ماجرای گلستان هفتم با پیکرهای به‌شدت زخمی و خونین دستگیر و روانه‌ی زندان قرچک شدند، درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ دست به تحصنی زدند که اینک هشت روز از آن می‌گذرد و همچنان بی‌نتیجه مانده است.

آنچه در بیانیه‌ی آغازین این درویشان متحصن آمده، توضیح مختصری‌ست از ظلم مفصل حکومت بر درویشان گنابادی که مهمترین آنها را حصر آشکار حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، حکم ناجوانمردانه‌ی اعدام محمد ثلاث، شکنجه‌های جسمی و لفظی چندین و چندباره‌ی زنان درویش زندانی در زندان قرچک و پایمال نمودن حقوق مصرح قانونی کلیه‌ی درویشان زندانی در روند دستگیری، بازداشت، درمان و محاکمه‌ی آنان شامل می‌شود.