طرح های شوم و شیطانی علیه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۱۱۹

هشدار به آزادیخواهان ایران و جهان: طرح های شوم و شیطانی بسیار خطرناکی که برعلیه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه چیده شده بود، به مرحله اجرایی میرسد!

فراخوان بیدار باش به صاحبان وجدانهای زنده

ایرانیان آزاده و شریف

نظام قضایی پوسیده و درویش کُشِ بدتر از داعشی در ایران به عنوان اهرمی در دست نهادهای تبهکارِ آتش به اختیارِ “بسیج/ لباس شخصی – با حاشیه امن مطلق”، طرح های تباه و توطئه های سیاهی را برعلیه اساس مکتب درویشی و طریقت فقر و تصوف نعمت اللهی سلطانععلیشاهی گنابادی و عرفان اسلامی چیده و به مرحله اجرایی وارد کرده اند.

گام اول این توطئه شوم و سیاه: صبح ۹۷/۰۳/۲۸    اعدام ناجوانمردانه و شتابزده حلاج زمان درویش شیرمحمدیاور ثلاث با حکم قلابی؛

گام دوم این توطئه شوم وسپاه: صبح ۹۷/۰۳/۲۸    ایجاد موجی در فضای مجازی برعلیه شخص شخیص حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه.

برای پیشبرد این طرح شیطانی خطرناک هشتگ “اعدام جلاد- محاکمه شیاد” اختراع و در فضای مجازی در میان عوامل گروه لباس شخصی وابسته به اطلاعات بسیج بسیار فعال شده است!

اکنون پرسشی که وجدان هر ایرانی آزاده را بطرز آزاردهنده ای به خود مشغول میکند چنین است:

آیا ادامه سکوت و به تماشا نشستن کمکی به متوقف کردن این طرحهای سیاه و تباه شیطانی میکند؟ یا آب به آسیاب معاندان حق و دشمنان حقیقت میریزد؟

یک لباس شخصی آتش به اختیار از گردانِ “النصر بالرعب حزب اللهی”  موسوم به “مرتضی قربانی” در توئیتر خود با ارسال توئیتهایی به زنجیره ای از هم محفلیهای خودش که زیر مجموعه “پاسدار محمدرضا نقدی و سردار غیب پرور” هستند- با الصاق تمثال آقای دکترنورعلی تابنده- نوشته است:


اعدام جلاد

محاکمه شیاد

بیست و هشت خرداد نود و هفت

این توئیت سپس در سایتی موسوم به «پیک راستان» انتشار یافته است!