واکنش یکی از کاربران توییتر در مورد اعترافات زیر شکنجه شهید محمد ثلاث

۸۰۳

واکنش یکی از کاربران در توییتر به اظهارات برخی از افراد عرزشی! که اظهار میدارند شادروان مظلوم  محمد ثلاث در دادگاه اقرار کرده خودش راننده بوده :


از تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری ، وکیل مدافع درویش شیرمحمدیاور ثلاث شهید راه حقّ که توسط دستگاه جور و زور و تزویر حلاج وار به دار آویخته شد.

@zeynab_taheri